Zasady umowy czarterowej

Zasady umowy czarterowej:

Strony umowy
Umowa czarterowa jest zawierana pomiędzy armatorem i czarterującym, ewentualnie przy udziale agencji. W wypadku udziału w zawarciu umowy agencja pełni wyłącznie funkcję pośrednika.

Opłata, odstąpienie od umowy, rezygnacja czarterującego
1. O ile nie jest to inaczej zapisane w umowie, wpłata zaliczki w podanej wysokości jest konieczna w czasie do 5 dni od chwili podpisania umowy, uiszczenie pełnej opłaty musi nastąpić na sześć tygodni przed rozpoczęciem rejsu. Ustalona kwota musi wpłynąć na konto w terminie ustalonym w umowie. 
2. W naglących wypadkach armator może odstąpić od warunków umowy w okresie 4 dni od chwili jej zawarcia. W takim wypadku armator zobowiązuje się bezzwłocznie zwrócić czarterującemu uprzednio wpłacone kwoty (względnie za pośrednictwem agencji).
3. Czarterującemu radzi się wykupić odpowiednie ubezpieczenie obejmujące rezygnację z podróży. Armator lub agencja pośredniczą może przesłać dalsze informacje dotyczące takich ubezpieczeń.

Zobowiązania armatora 
1. Zarezerwowany jacht musi zostać przekazany czarterującemu w stanie czystym,  zdolnym i gotowym do żeglugi oraz z pełnym zbiornikiem paliwa.
2. W wypadku niemożliwości przekazania czarterującemu zarezerwowanego jachtu w ustalonym umową terminie (np. z powodu awarii, niezdolności do żeglugi na skutek wypadku spowodowanego przez poprzedniego czarterującego), armator może zapewnić jacht zastępczy o porównywalnych do rezerwowanego cechach. Ewentualne roszczenia czarterującego z tytułu gwarancji pozostają w mocy w wypadku usterek na jachcie zastępczym.

Czarterujący zapewnia i zobowiązuje się do:
1. przestrzegania zasad dobrej praktyki żeglarskiej.
2. posiadanie dostatecznych umiejętności żeglarskich oraz wystarczającego doświadczenia żeglarskiego konieczne do żeglugi jachtem, względnie zapewnienie obecności skipera, który takie umiejętności posiada. W wypadku nieposiadania przez czarterującego lub jego skipera odpowiedniej licencji lub innego dokumentu koniecznego do prowadzenia jachtu wybranej przez siebie klasy, armator zastrzega sobie prawo do niewydania jachtu przy jednoczesnym zatrzymaniu opłaty za czarter, lub do stawienia skipera w imieniu i na koszt czarterującego. 
3. przestrzegania zasad prawnych odwiedzanego kraju i dokonywania rejestracji u kapitana przy wejściu do portu oraz przy jego opuszczeniu .
4. nie wykorzystywania jachtu do celów zarobkowych, nie zabieraniu na pokład osób nieznajomych, nie przekazywania ani nie wypożyczania jachtu osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia armatora, oraz nie przewożenia na pokładzie żadnych niebezpiecznych materiałów i substancji.          
5. opuszczania obszaru morskiego armatora wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą armatora. 
6. nie dokonywanie żadnych zmian jachtu ani jego wyposażenia. 
7. odpowiedniego obchodzenia się z jachtem i jego wyposażeniem, wschodzenia na pokład wyłącznie w obuwiu zeglarskim, prowadzenia dziennika jachtowego w czytelny sposób, przed rejsem zasięgnięcie odpowiednich informacji na temat odwiedzanego kraju, w tym np. informacji o prądach morskich i wahaniach poziomu wody przy silnych wiatrach, itp.
8. nie opuszczać portu przy prognozowanych wiatrach powyżej 7 w skali Beauforta. 
9. po powrocie z rejsu zwrócić jacht w idealnym stanie porządnym, oczyszczonym, oraz z pełnym zbiornikiem paliwa – w przeciwnym wypadku tankowanie oraz oczyszczenie odbywa się na koszt czarterującego i jest odliczane od kaucji.
10. w przypadku uszkodzeń, kolizji, awarii lub innych nieoczekiwanych zdarzeń bezzwłocznie poinformować armatora telefonicznie lub telegraficznie. W przypadku uszkodzeń jachtu lub szkód osobowych sporządzić protokół i zapewnić poświadczenie kapitana portu, lekarza itd.
11. w przypadku awarii lub innych, podobnych wypadkach zawsze holować jacht własną linką holowniczą i nie zawierać żadnych umów dotyczących kosztów holowania i zwiezienia jachtu. 
12. sprawdzić stan jachtu oraz posiadanie pełnego wyposażenia i inwentarza jachtu przy przejęciu oraz oddaniu jachtu (służy do tego odpowiedni spis) i potwierdzenie tego stanu własnym podpisem.
13. bezzwłocznie zgłosić wszelkie reklamacje dotyczące jachtu w porcie rodzimym jachtu oraz oznaczyć je w protokole przejęcia lub oddania jachtu. Późniejsze reklamacje nie będą brane pod uwagę.
14. ew. prawnie wymagane umowy czarterowe oraz własne formularze czarterującego  podpisać przed oddaniem jachtu.

Naprawy oraz kontrole silników i dna jachtu 
1. Naprawy w cenie przekraczającej 100 € wymagają zgody armatora. Wymieniane części należy zachować. Wydatki na pokrycie napraw, które są wynikiem zużycia materiału będą czarterującemu zwracane po okazaniu pokwitowanego rachunku.  
2. Poziom oleju, płynu chłodnicowego oraz wody zęzowej należy sprawdzać codziennie, a wyciekanie płynu chłodnicowego przez cały czas trwania rejsu. Uszkodzenia spowodowane zatarciem silnika nie są objęte ubezpieczeniem i ponosi je czarterujący. Ponadto silnik nie może pracować przy ułożeniu skośnym żagli przekraczającym 10 stopni pochylenia, ponieważ w takiej pozycji silnik nie ma zapewnionego dopływu wody i oleju.

Rezygnacja czarterującego oraz zmniejszenie opłaty za czarter w wypadku późniejszego przekazania lub braków jachtu
1. W wypadku, kiedy jacht lub porównywalny jacht zastępczy nie zostanie przekazany w zgodnym z umową terminie, czarterujący może, najwcześniej  po upływie 24 godzin, odstąpić od umowy i otrzymać zwrot pełnej kwoty wniesionej z jej tytułu.  W wypadku czarterów trwających dwa lub więcej tygodni, okres, po upływie którego czarterujący może odstąpić od umowy, wydłuża się odpowiednio o 24 godziny za każdy następny tydzień trwania czarteru. 
2. Dalsze roszczenia czarterującego, z wyjątkiem działania zamierzonego i celowego zaniedbania armatora, nie są możliwe. W wypadku nieodstąpienia przez czarterującego od umowy, zachowuje on prawo żądania zwrotu części kosztu czarteru przypadającej na okres czasu do chwili przekazania jachtu.  
3. Uszkodzenia jachtu i jego wyposażenia, które nie ograniczają jego zdolności do żeglugi oraz umożliwiają dalsze eksploatowanie jachtu w akceptowalnym zakresie, nie dają prawa do odstąpienia od umowy. W takim wypadku nie istnieje też możliwość zmniejszenia kosztu czarteru.

Odpowiedzialność armatora
1. Armator odpowiada przed czarterującym i jego załoga wyłącznie za uszkodzenia powstałe na skutek działania zamierzonego i celowego zaniedbania armatora, a takze za szkody utraty życia, kalectwa i utraty zdrowia powstałe na skutek działania zamierzonego i celowego zaniedbania obowiązków przez armatora lub na skutek działania zamierzonego i celowego zaniedbania obowiązków przez osob ę reprezentującą armatora lub jego podwykonawców.
2. Armator nie odpowiada za szkody powstałe na skutek niedokładnych danych, zmian oraz usterek udostępnionych materiałów służących do nawigacji, np. map morskich, podręczników użytkownika, kompasów, anten i in.
3. Roszczenia czarterującego z powodu niemożliwości korzystania z jachtu ze względu na uszkodzenia lub całkowitą awarię spowodowane przez armatora lub osoby trzecie podczas trwania czasu czarteru nie będą uznawane.

Odpowiedzialność agencji
Agencja ponosi odpowiedzialność jako pośrednik wyłącznie w wypadku zaniedbania lub celowego wykroczenia w czasie czynności związanych z pośredniczeniem, jednak nie odnośnie znalezionych przez nią i zapewnionych usług.

Odpowiedzialność czarterującego 
1. Za działania i zaniedbania czarterującego, za które armator zostanie pociągnięty do odpowiedzialności przez osoby trzecie, czarterujący nie pociąga armatora do żadnej odpowiedzialności z tytułu  prawa prywatnego ani prawa karnego ani do ponoszenia kosztów postępowania sądowego w kraju i za granicą. Czarterujący przejmuje jacht na własną odpowiedzialność.
2. W wypadku porzucenia jachtu przez czarterującego w miejscu innym niż ustalone w umowie z jakiegokolwiek powodu, czarterujący ponosi wszelkie koszty związane z transportem jachtu drogą wodną lub lądową. W wypadku, kiedy czas transportu przekracza przewidziany w umowie czas czarteru, jacht będzie uważany za zwrócony przez czarterującego dopiero z chwilą przybycia do ustalonego w umowie portu. 
3. Opóźniony zwrot  jachtu oraz niemożliwość eksploatowania jachtu powstała z winy czarterującego uprawniają armatora do pociągnięcia czarterującego do odpowiedzialności. 
4. Zaznacza sie, że zawarcie przez armatora ubezpieczenia kasko nie oznacza uwolnienia czarterującego od odpowiedzialności za szkody, które nie są objęte ubezpieczeniem lub wobec których ubezpieczyciel wyraźnie zastrzega sobie prawo przejęcia regresu czarterującego. Dotyczy to szczególnie szkód spowodowanych zaniedbaniem, działaniem zamierzonym oraz nieprzestrzeganiem warunków umowy oraz ewentualnych dalszych uszkodzeń. 
5. Zasady agencji ubezpieczeniowej, które mogą być przesłane na życzenie, są częścią tej umowy. Udział własny czarterujący ponosi w wypadku każdej szkody i może różnić się od wysokości wpłaconej kaucji. Po oddaniu jachtu bez uszkodzeń kaucja zostanie bezzwłocznie zwrócona. Szkody i straty będą rozliczane wraz z kaucją. Szkody, które nie są pokrywane przez kaucje lub ubezpieczenie, należy bezzwłocznie pokryć na rzecz armatora. 
Zawarcie rozszerzonego ubezpieczenia odpowiedzialności skipera (które reguluje ubezpieczenia załogi między sobą oraz zwrot szkód na czarterowanym jachcie z powodu zaniedbania) oraz ubezpieczenia dalszych uszkodzeń jest zdecydowanie zalecane. Armator/Agencja może wysłać odpowiednie informacje na temat takiego ubezpieczenia.

Różne/Oddzielne ustalenia /Informacje/Klauzula podzielności
1. Przedłużenie czasu czarteru jest możliwe wyłącznie za zgodą armatora. W wypadku oczywistych bledów w obliczeniu podanej ceny czarteru oraz opłat dodatkowych armator i czarterujący mają prawo i są zobowiązani do skorygowania opłaty za czarter zgodnie z obowiązującymi stawkami, co nie wpływa na prawomocność niniejszej umowy.
2. Unieważnienie pojedynczych postanowień nie wpływa na ważność umowy. Strony umowy zobowiązują się zastąpić nieważne ustalenia ustaleniami skorygowanymi, które posiadają ważność.

Właściwość sądu, prawo właściwe
Wszelkie roszczenia pomiędzy armatorem i czarterującym będą rozpatrywane przy zastosowaniu zasad prawa w miejscu, w którym ma swoją siedzibę armator zgodnie z właściwością sądu w miejscu, w którym ma swoją siedzibę armator.

Szukasz najlepszych okazji?

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, dotyczące typów jachtów bądź destynacji czarterowych,nie wahaj się wcisnąć przycisk poniżej. Wypełnij formularz, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą z najlepszą ofertą.

Spytaj naszych ekspertów
się najlepszymi
Poproś naszego eksportera wypożyczalni łodzi KontynuowaćDziękuję za Państwa prośbę. Nasz ekspert wynajmu łodzi skontaktuje się z Tobą w ciągu następnych godzin roboczych.